چگونگی عملکرد هورمون های تیروئید

1. هورمون T3 شکل فعال هورمون های تیروئید است و T4 نیز برای اینکه اثر کند باید ابتدا با از دست دادن یک مولکول ید, به T3 تبدیل شود.

2. هورمون T3 بر روی سلول های مختلف گیرنده دارد و با اتصال به گیرنده خود اثر خود را بر سلول هدف می گذارد.

3. مهمترین تاثیر T3 بر سلول هدف, افزایش سوخت و ساز سلولی است.

4. در شرایطی همچون استرس, T4 ممکن است به شکل غیرفعال T3 تبدیل شود که اثری بر سلول ندارد. به این فرم rT3 یا T3 معکوس گفته می شود.

5. پس استرس از این طریق می تواند باعث آثاری مشابه کم کاری تیروئید شود.

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید