چگونگی عملکرد هورمون های تیروئید

1. هورمون T3 شکل فعال هورمون های تیروئید است و T4 نیز برای اینکه اثر کند باید ابتدا با از دست دادن یک مولکول ید, به T3 تبدیل شود. 2. هورمون T3 بر روی سلول های مختلف گیرنده دارد و با اتصال به گیرنده خود اثر خود را بر سلول هدف می گذارد. 3. مهمترین …

چگونگی عملکرد هورمون های تیروئید ادامه »