راهنمای بیماران

نمونه گیری صحيح ناشتا

دستورالعمل آزمايش قند خون دو ساعته

دستوالعمل جمع آوري نمونه ادرار تميز در خانم ها (كشت ادرار)

دستورالعمل جمع آوري نمونه ادرار تميز (ويژه آقايان)‌

دستورالعمل براي نمونه گيري ادرار و يا كشت ادرار از اطفال

دستورالعمل جمع آوري نمونه مدفوع

روش جمع آوري نمونه براي تشخيص كرم هاي سوزني (كرمك) لام اسکاچ

دستورالعمل جمع آوري نمونه مني

آزمايش مايع مني بعد از بستن لوله ها در مردان (وازكتومي)

Comments are closed.