خدمات ما

آزمایشگاه سروش با بیش از ربع قرن تلاش شامل بخش های فعال ، بیوشیمی ، هورمون شناسی ، سرولوژی ، ایمنولوژی ، انگل شناسی ، ارولوژی می باشد.

Comments are closed.