بخش بيوشيمي آزمايشگاه سروش با استفاده از به روزترين تجهيزات واتوآنالايزرهاي بيوشيمي ، سيستمLIS دوطرفه وحذف خطاي انساني سيستمي طراحي نموده است تا علاوه بر به حداقل رساندن خطاي قبل از آناليز امكان ردگيري نمونه را در هر لحظه از انجام آزمايشات فراهم نمايد. كيت ها و مواد مورد استفاده در اين بخش ضمن داشتن تائيديه هاي آزمايشگاه مرجع سلامت قبل و حين استفاده روند كنترل كيفي را پيموده و تجهيزات بخش نيز قبل از شروع به كار از نظر صحت و دقت كنترل مي شوند . كه در نهايت پس از تاييد مثبت پارامترهاي كنترلي، پروسه آناليز را در اين بخش هدايت و صحه گذاري مينمايد. با به خدمت گيري2 نفر از كارشناسان علوم آزمايشگاهي مجرب به همراه روشهاي كاري مبتني بر حفظ اصول تضمين كيفيت و كنترل كيفي ،اين بخش در خدمت مراجعين محترم مي باشد. در اين بخش سعي شده بنا به نياز بيماران و پزشكان محترم كليه آزمايشات مربوط به بخش بيوشيمي راه اندازي و انجام شود كه در قسمت معرفي تستها قابل مشاهده مي باشد. نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش بيوشيمي:
۱-كنترل روزانه سلامت كاري اتوآنالايزرها
۲-كنترل روزانه يكنواختي اتوآناليزرها با يكديگر(دادن چند نمونه كنترلي از روز قبل به روز بعد و تفسير تست همبستگي)
۳-قراردادن كنترلهاي High و Normalبازاي هر 30نمونه و رسم منحني وستگارد همراه با تفسير قوانين مربوطه
۴-سرويسهاي دوره اي سه ماهه اتوآنالايزرها
۵-كاليبراسيون دوره اي تجهيزات پايه بخش
۶-تكرار و رقيق سازي آزمايشاتي كه در محدوده Warning limit قرار دارند
۷-شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات و بسياري از متدهاي كنترل كيفي رايج

پیمایش به بالا