در بخش تجزیه ادرار آزمایشگاه سروش ادرار از نظر کنترل پارامترهای بیوشیمیائی و همچنین از نظر میکروسکوپی توسط کارشناسان مجرب مورد بررسی قرار میگیرد . تمام پارامترهای بیوشیمیایی از جمله: قند ، پروتیین ، بیلی روبین ، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند و در قسمت میکروسکوپی سلولها ، کستها ، کریستالها ، وجود میکروب و…. بررسی میگردد . کنترل کیفی نوار ادراری ، اسید سولفو سالسیلیک ، رفراتومتر به صورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه انجام می شود.

آنالیز ادرار

پیمایش به بالا